Voor een lichaam in balans

Voor een lichaam in balans

Privacy Verklaring

Natuurgeneeskundige therapie Sanavit Tiel Natuurgeneeskundige therapie Sanavit Tiel, gevestigd aan Lingedijk 58, kamer 1.10 4002 XL Tiel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Lingedijk 58, kamer 1.10 4002 XL Tiel 0655346754

https://www.sanavit-tiel.nl

JCH Wisman Coops is de Functionaris Gegevensbescherming van Natuurgeneeskundige therapie Sanavit Tiel Hij/zij is te bereiken via info@sanavit-tiel.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Natuurgeneeskundige therapie Sanavit Tiel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch onderhoud

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Natuurgeneeskundige therapie Sanavit Tiel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sanavit-tiel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Natuurgeneeskundige therapie Sanavit Tiel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Toestemming

- Vitale belangen

- Wettelijke verplichting

Geautomatiseerde besluitvorming

Natuurgeneeskundige therapie Sanavit Tiel neemt geen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Natuurgeneeskundige therapie Sanavit Tiel) tussen zit. Natuurgeneeskundige therapie Sanavit Tiel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Therabpro voor het bijhouden van het zorgdossier om zo te voldoen aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en zodoende zicht te houden op het zorgproces. Het belang voor de client bestaat hieruit dat een behandelplan correct kan worden gevolgd en uitgevoerd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Natuurgeneeskundige therapie Sanavit Tiel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en waar zij zich wettelijk aan dient te houden volgens de WGBO. Dit houdt in dat een dossier tot 15 jaar na het beeindigen van het zorgtraject, of na het bereiken van de 18 jarige leeftijd bij kinderen, dient te worden bewaart.

Delen van persoonsgegevens met derden

Natuurgeneeskundige therapie Sanavit Tiel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Natuurgeneeskundige therapie Sanavit Tiel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Natuurgeneeskundige therapie Sanavit Tiel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sanavit-tiel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Natuurgeneeskundige therapie Sanavit Tiel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Natuurgeneeskundige therapie Sanavit Tiel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en  neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sanavit-tiel.nl 


Opbellen
E-mail